Hide
Раскрыть

Gulmira Velmoga

Social science textbook for senior year students (review)

2010. No. 3. P. 293–299 [issue contents]

Review of the textbook: L. N. Bogolyubov, A.Yu. Lazebnikova. Man and Society. Social sciences. Textbook for 10th–11th Year High School Students. In 2 parts. Moscow, Prosveshchenie, 2006.

Citation: Vel'moga G. (2010) Retsenziya na uchebnik obshchestvoznaniya dlya starshikh klassov [Social science textbook for senior year students]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no3, pp. 293-299.
BiBTeX
RIS