Hide
Раскрыть

Aleksandr Tubelskiy

School Life and its Implicit Education Content

2007. No. 4. P. 177–180 [issue contents]
Citation: Tubel'skiy A. (2007) Uklad shkol'noy zhizni — skrytoe soderzhanie obrazovaniya [School Life and its Implicit Education Content]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no4, pp. 177-180.
BiBTeX
RIS