Hide
Раскрыть

Andrey Kuzmichev 1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Novelties of book rows: A guide to education

2006. No. 2. P. 265–266 [issue contents]
Citation: Kuz'michev A. (2006) Novinki knizhnykh razvalov: putevoditel' po obrazovaniyu [Novelties of book rows: A guide to education]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 265-266.
BiBTeX
RIS