Hide
Раскрыть

Vasili Zhurakovskij

Introduction of academic credits system as a complex scientific, methodic and organizational task

2005. No. 1. P. 161–162 [issue contents]
Citation: Zhurakovskij V. (2005) Vvedenie sistemy zachetnykh edinits — kompleksnaya nauchno-metodicheskaya i organizatsionnaya zadacha [Introduction of academic credits system as a complex scientific, methodic and organizational task]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 161-162.
BiBTeX
RIS