Hide
Раскрыть

Katerina Polivanova1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Introducation of the thematic section Following the International symposium "Lev Vygotsky and Modern Childhood"

2017. No. 2. P. 95–97 [issue contents]
Citation: Polivanova K. (2017) Predislovie k tematicheskoy podborke statey po materialam Mezhdunarodnogo simpoziuma «L. S. Vygotskiy i sovremennoe detstvo» [Introducation of the thematic section Following the International symposium "Lev Vygotsky and Modern Childhood"]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 95-97.
BiBTeX
RIS