Hide
Раскрыть

Michael Fullan 1
  • 1 Toronto University, University of Toronto 563 Spadina Crescent Toronto, Ontario M5S 2J7 Canada

Choosing the wrong drivers for whole system reform

2011. No. 4. P. 79–105 [issue contents]

DOI: 10.17323/1814-9545-2011-4-79-105

Citation: Fullan M. (2011) Vybor lozhnykh dvizhushchikh sil dlya reformy tselostnoy sistemy (per. s angl. A. Pinskoy) [Choosing the wrong drivers for whole system reform]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no4, pp. 79-105.
BiBTeX
RIS