Hide
Раскрыть

Irina Zabaturina1, Vera Kuznetsova1, Olga Ozerova1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Statistical data on work force training in professional education institutions

2010. No. 1. P. 161–189 [issue contents]
Citation: Zabaturina I., Kuznetsova V., Ozerova O. (2010) Statisticheskie dannye o podgotovke kadrov v uchrezhdeniyakh professional'nogo obrazovaniya [Statistical data on work force training in professional education institutions]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 161-189.
BiBTeX
RIS