Hide
Раскрыть

Victor Vasilyev

Experience, High Professional Skills and Education Quality. An Essay on Innovative Education

2009. No. 2. P. 300–305 [issue contents]
Citation: Vassilyev G. (2009) Opyt, vysokiy professionalizm i kachestvo obrazovaniya. Etyud ob innovatsionnom obrazovanii [Experience, High Professional Skills and Education Quality. An Essay on Innovative Education]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 300-305.
BiBTeX
RIS