Hide
Раскрыть

Francis Rocca

In Spain inbreeding threatens academe.

2009. No. 1. P. 162–169 [issue contents]
DOI: 10.17323/1814-9545-2009-1-162-169
Citation: Francis X. (2009) Blizkorodstvennoe skreshchivanie ugrozhaet nauchnomu soobshchestvu Ispanii (per. s angl. E. Pokatovich) [In Spain inbreeding threatens academe. Translated from English by E. Pokatovich]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 162-169.
BiBTeX
RIS