Hide
Раскрыть

Elena Lenskaya1, Vladimir Knyaginin, Evgeniy Knyazev, Irina Lohanina, O. Nikitina, Vadim Chekha, Ludmila Kazakova
  • 1 Moscow School of Social and Economic Sciences, 82/2 Vernadskogo av., 119571 Moscow, Russian Federation

Comments to the report by A.E. Volkov, I.M. Remorenko, Ya.I. Kuzminov, B.L. Rudnik, I.D. Frumin, L.I. Yakobson: Russian education 2020: A model for an innovation economy. (E.A. Lenskya, V.N. Knyaginin, E.A. Knyazev, I.M. Lokhanina, O.N. Nikitina, V.V. Chekha, L.V. Kazakova)

2008. No. 3. P. 181–198 [issue contents]
Citation: Lenskaya E., Knyaginin V., Knyazev E., Lohanina I., Nikitina O., Chekha V., Kazakova L. (2008) Kommentarii k dokladu A.E. Volkova, I.M. Remorenko, Ya.I. Kuz'minova, B.L. Rudnika, I.D. Frumina, L.I. Yakobsona «Rossiyskoe obrazovanie — 2020: model' dlya innovatsionnoy ekonomiki» [Comments to the report by A.E. Volkov, I.M. Remorenko, Ya.I. Kuzminov, B.L. Rudnik, I.D. Frumin, L.I. Yakobson: Russian education 2020: A model for an innovation economy. (E.A. Lenskya, V.N. Knyaginin, E.A. Knyazev, I.M. Lokhanina, O.N. Nikitina, V.V. Chekha, L.V. Kazakova)]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no3, pp. 181-198.
BiBTeX
RIS