Hide
Раскрыть

Daniil Aleksandrov1,2, Yaroslav Kuzminov3, Viktor Polterovich4, Anton Suvorov
  • 1 European University At St Petersburg
  • 2 HSE University
  • 3 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation
  • 4 Russian Academy of Science

The Role of Research in a University. Round table, July 2007

2007. No. 4. P. 181–200 [issue contents]
Citation: Aleksandrov D., Kuzminov Y., Polterovich V., Suvorov A. (2007) Rol' issledovatel'skoy deyatel'nosti v universitete. Kruglyy stol, iyul' 2007 g. [The Role of Research in a University. Round table, July 2007]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no4, pp. 181-200.
BiBTeX
RIS