Hide
Раскрыть

Elena Burdina

The attitude of the Russian Government towards the Education of Minorities at the Beginning of the 20th Century

2007. No. 3. P. 278–287 [issue contents]
Citation: Burdina E. (2007) Pozitsiya rossiyskogo pravitel'stva po voprosu «inorodcheskogo» obrazovaniya v nachale KhKh veka [The attitude of the Russian Government towards the Education of Minorities at the Beginning of the 20th Century]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no3, pp. 278-287.
BiBTeX
RIS