Hide
Раскрыть

Moyra Munro, Christy Hazel

The logic of loans: Students perceptions of the costs and benefits of the student loan

2007. No. 2. P. 201–218 [issue contents]

Christie H., Munro M. The Logic of Loans: Students’ Perseptions of the Costs and Benefits of the Student Loan // British Journal of Sociology of Education. 2003. Vol. 24. N 5.

Translated from English by A. Pinskaya

Comments by I. A. Prakhov

Citation: Munro M., Haysel C. (2007) Obrazovatel'nye kredity: zatraty i ekonomicheskie vygody v vospriyatii studentov [The logic of loans: Students perceptions of the costs and benefits of the student loan]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 201-218.
BiBTeX
RIS