Hide
Раскрыть

Ilya Prakhov1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Logic, finance and loan. Comments to Christie H., Munro M. The logic of loans: Students perceptions of the costs and benefits of the student loan

2007. No. 2. P. 219–225 [issue contents]
Citation: Prahov I. (2007) Logika, finansy i kredit. Kommentariy k stat'e Kh. Kristi i M. Monro «Obrazovatel'nye kredity: zatraty i ekonomicheskie vygody v vospriyatii studentov» [Logic, finance and loan. Comments to Christie H., Munro M. The logic of loans: Students perceptions of the costs and benefits of the student loan]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 219-225.
BiBTeX
RIS