Hide
Раскрыть

Anatoli Kobzev

University as workforce training center for high-tech

2007. No. 2. P. 161–170 [issue contents]
Citation: Kobzev A. (2007) Universitet kak tsentr podgotovki kadrov dlya naukoemkogo biznesa [University as workforce training center for high-tech]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 161-170.
BiBTeX
RIS