Hide
Раскрыть

Lakapra Dominik

What Matters to Humanities?

2006. No. 4. P. 240–245 [issue contents]
Translated from English by A. Oleinikov.
Citation: Dominik L. (2006) Chto sushchestvenno dlya gumanitarnykh distsiplin? (per. s angl. A.Oleynikov) [What Matters to Humanities?]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no4, pp. 240-245.
BiBTeX
RIS