Hide
Раскрыть

Aleksej Kurnosov

On an Episode of the Wipeout of Historical Research in the 1960s-70s (after documents of the Modern Records Storage Center)

2006. No. 4. P. 363–389 [issue contents]
Citation: Kurnosov A. (2006) Ob odnom iz epizodov razgroma istoricheskoy nauki 1960–1970-kh gg. (Po materialam Tsentra khraneniya sovremennoy dokumentatsii) [On an Episode of the Wipeout of Historical Research in the 1960s-70s (after documents of the Modern Records Storage Center) ]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no4, pp. 363-389.
BiBTeX
RIS