Hide
Раскрыть

Rolf Hizer

University Strategy in an Age of Uncertainty: the Effect of HIgher Education Funding on Old and New Universities

2006. No. 1. P. 87–109 [issue contents]
University Strategy in an Age of Uncertainty: the Effect of HIgher Education Funding on Old and New Universities // Higher Education Quarterly, Vol. 57. No. 1, January 2003, pp 24–47. Translated from the English by N. Dergunova
Citation: Hizer R. (2006) Politika vuzov v usloviyakh neopredelennosti: posledstviya reformy finansirovaniya vysshego obrazovaniya (per. s angl. N. Dergunovoy) [University Strategy in an Age of Uncertainty: the Effect of HIgher Education Funding on Old and New Universities]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 87-109.
BiBTeX
RIS