Hide
Раскрыть

Vasilij Kljuchevskij

Some Episodes in the History of the Moscow University (towards its one hundred and fiftieth anniversary: 1755–1905)

2005. No. 2. P. 314–327 [issue contents]
Citation: Kljuchevskij V. (2005) Epizody istorii Moskovskago Universiteta [Some Episodes in the History of the Moscow University (towards its one hundred and fiftieth anniversary: 1755–1905) ]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 314-327.
BiBTeX
RIS