Hide
Раскрыть

Igor Rozhkov1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Basic amendments in the legislation on education inserted by the Federal law № 122 signed August 22, 2004

2005. No. 2. P. 5–9 [issue contents]
Citation: Rozhkov I. (2005) Osnovnye izmeneniya, vnesennye Federal'nym zakonom ot 22 avgusta 2004 g. № 122 FZ v zakonodatel'stvo ob obrazovanii [Basic amendments in the legislation on education inserted by the Federal law № 122 signed August 22, 2004]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no2, pp. 5-9.
BiBTeX
RIS