Hide
Раскрыть

Gordon Vinston

Subsidies, hierarchy and peers: the awkward economics of higher education

2005. No. 1. P. 87–117 [issue contents]
Gordon C.Winston. Sibsidies, hierarchy and peers: the awkward economics of higher education // The Journal of Economic Perspectives. 1999. Vol.13. №.1. Р. 13-36.
Translated from English by A. Kovaleva.
Citation: Vinston G. (2005) Subsidii, rynochnaya vlast' i obrazovatel'naya sreda: osobennosti ekonomiki i vysshego obrazovaniya (per. s angl. A. Kovalevoy) [Subsidies, hierarchy and peers: the awkward economics of higher education ]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 87-117.
BiBTeX
RIS