Hide
Раскрыть

Lev Lubimov1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Foreword to the Russian Edition of K. Kennedi’s, M. Peters, M. Thomas "How to Use Value-Added Analysis to Improve Student Learning"

2017. No. 1. P. 260–268 [issue contents]
Lubimov Lev — Doctor of Economics, Professor at the Faculty of Economic Sciences, National Research University Higher School of Economics. 
Address: 101000, Moscow, st. Myasnitskaya, 20. E-mail: llubimov@hse.ru
Citation: Lubimov L. (2017) Predislovie k russkomu izdaniyu knigi K. Kennedi, M. Piters, M. Tomasa «Kak ispol'zovat' analiz dannykh o dobavlennoy stoimosti dlya uluchsheniya obucheniya shkol'nikov» [Foreword to the Russian Edition of K. Kennedi’s, M. Peters, M. Thomas "How to Use Value-Added Analysis to Improve Student Learning"]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 260-268.
BiBTeX
RIS