Hide
Раскрыть

Igor Chirikov1,2
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation
  • 2 SERU-International Consortium, University of California, Berkeley

Editorial

2016. No. 1. P. 8–9 [issue contents]
Citation: Chirikov I. (2016)

Ot redaktsii. Pis'mo priglashennogo redaktora k chitatelyam

[Editorial]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 8-9.
BiBTeX
RIS