Hide
Раскрыть

Stephen Heyneman, Kathryn Anderson, Nazym Nuraliyeva

The cost of corruption in higher education. (Translated from English by S. Kuchkovskaya)

2008. No. 3. P. 77–104 [issue contents]
Heyneman S.P., Anderson K.H., Nuraliyeva N. The cost of corruption in higher education // Comparative Education Review. 2007. Vol. 51. № 2. P. 1–25.
 
Citation: Heyneman S., Anderson K., Nuraliyeva N. (2008) Tsena korruptsii v sektore vysshego obrazovaniya. (per. s angl. S. Kuchkovskoy) [The cost of corruption in higher education. (Translated from English by S. Kuchkovskaya)]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no3, pp. 77-104.
BiBTeX
RIS