Hide
Раскрыть

Lev Lubimov1, Vyacheslav Glazychev1, Efim Kogan2, Pavel Sergomanov1, A. Soldatov, Tatyana Klyachko1,3, Sergey Filonovich1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation
  • 2 Privolzhsky Branch of the Federal Institute for Education Development, 37 Maslennikova Ave., 443056 Samara, Russian Federation
  • 3 Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), 82 Vernadskogo Ave, 119571 Moscow, Russian Federation

Comments on the Public Chamber’s report Society and Education: Is Russia Ready to Invest in its Future?

2008. No. 1. P. 5–31 [issue contents]
Citation: Lubimov L., Glazychev V., Kogan E., Kogan E., Sergomanov P., Soldatov A., Klyachko T., Filonovich S. (2008) Kommentarii k dokladu Obshchestvennoy palaty Rossiyskoy Federatsii «Obshchestvo i obrazovanie: gotova li Rossiya investirovat' v svoe budushchee?» [Comments on the Public Chamber’s report Society and Education: Is Russia Ready to Invest in its Future?]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 5-31.
BiBTeX
RIS