Hide
Раскрыть

Elena Penskaja1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

V.I. Razumovsky: The university starts with medical faculty. Introduction

2008. No. 1. P. 248–255 [issue contents]
Citation: Penskaja E. (2008) V.I. Razumovskiy: «Universitet nachinaetsya s meditsinskogo fakul'teta». Vstuplenie [V.I. Razumovsky: The university starts with medical faculty. Introduction]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 248-255.
BiBTeX
RIS