Hide
Раскрыть

Aleksey Ryzhov

Professional Training in 17th — early 18th Century Russia: The Case of Medical Staff Training. Prepared for Publication by A.N. Ryzhov

2007. No. 4. P. 268–294 [issue contents]
Citation: Ryzhov A. (2007) Professional'noe obrazovanie v Rossii v XVII — pervoy polovine XVIII v. (na primere podgotovki meditsinskikh sluzhashchikh) [Professional Training in 17th — early 18th Century Russia: The Case of Medical Staff Training. Prepared for Publication by A.N. Ryzhov ]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no4, pp. 268-294.
BiBTeX
RIS