Hide
Раскрыть

Nina Vishnevskaya 1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Comments to E. Hanushek, D. Kimko

2006. No. 1. P. 194–196 [issue contents]
Citation: Vishnevskaya N. (2006) Kommentariy k stat'e E. Khanusheka, D. Kimko [Comments to E. Hanushek, D. Kimko ]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no1, pp. 194-196.
BiBTeX
RIS