Drugova, Elena, Irina Zhuravleva, Ulyana Zakharova, Valeriya Sotnikova, and Kristina Yakovleva. “Artificial Intelligence for Learning Analytics and Instructional Design Steps: An Overview of Solutions”. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 4 (December 22, 2022): 107-153. Accessed May 22, 2024. https://vo.hse.ru/article/view/16518.