PolivanovaK. N., and BochaverA. A. “Childhood: The Paradoxes of Autonomy”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 1, Apr. 2024, doi:10.17323/vo-2024-17304.