DobryakovaM. S., and YurchenkoO. V. “Student Motivation: Barriers and Incentives for Agency”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 1, Apr. 2024, doi:10.17323/vo-2024-17074.