ArkhangelskyA. “Reading Out of Love. Review of the Book: Abelyuk Y. Praktika Chteniya: Uchebnometodicheskoe Posobie [The Practice of Reading: Study Guide]”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 4, Dec. 2016, pp. 290-3, doi:10.17323/1814-9545-2016-3-290-293.