PolivanovaK., SazonovaE., and ShakarovaM. “What Imply Modern Kids’ Reading Habits and Games”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 4, Feb. 2014, pp. 283-99, doi:10.17323/1814-9545-2013-4-283-299.