PolivanovaK. N. and BochaverA. A. (2024) “Childhood: The Paradoxes of Autonomy”, Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (1). doi: 10.17323/vo-2024-17304.