DobryakovaM. S. and YurchenkoO. V. (2024) “Student Motivation: Barriers and Incentives for Agency”, Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (1). doi: 10.17323/vo-2024-17074.