NekhoroshevaE., EnchikovaE. and KasatkinaD. (2023) “Multidimensional Health Literacy Scale: Development and Psychometric Properties”, Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (1), pp. 126-160. doi: 10.17323/1814-9545-2023-1-126-160.