ArkhangelskyA. (2016) “Reading out of Love. Review of the book: Abelyuk Y. Praktika chteniya: uchebnometodicheskoe posobie [The Practice of Reading: Study Guide]”, Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (4), pp. 290-293. doi: 10.17323/1814-9545-2016-3-290-293.