PolivanovaK., SazonovaE. and ShakarovaM. (2014) “What Imply Modern Kids’ Reading Habits and Games”, Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (4), pp. 283-299. doi: 10.17323/1814-9545-2013-4-283-299.