DobryakovaMaria S., and YurchenkoOlesya V. 2024. “Student Motivation: Barriers and Incentives for Agency”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 1 (April). https://doi.org/10.17323/vo-2024-17074.