Drugova, Elena, Irina Zhuravleva, Ulyana Zakharova, Valeriya Sotnikova, and Kristina Yakovleva. 2022. “Artificial Intelligence for Learning Analytics and Instructional Design Steps: An Overview of Solutions”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 4 (December), 107-53. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-4-107-153.