Sergomanov, Pavel, Mikhail Maltsev, Nadezhda Bysik, Vadim Beketov, and Rustam Baiburin. 2023. “Sociology of the Lesson: Discourse Organization of Successful Teaching Practices”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 1 (April), 191-218. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2023-1-191-218.