Avdeeva, Svetlana, Aleksander Uvarov, and Ksenia Tarasova. 2022. “Digital Transformation of Schools and Student’s Information and Communication Literacy”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 1 (March), 218-43. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-218-243.