Semenova, Tatiana, SologovaSusanna, Sergey Zavadsky, Ekaterina Grigorevskikh, Arus Margaryan, Daria Trashchenkova, Esma Avakyan, Dmitry Sokhin, Tatiana Litvinova, and Elena Smolyarchuk. 2022. “Choosing a Lecture Format in Higher Pharmaceutical Education”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 2 (July), 216-33. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-2-216-233.