Kashnitsky, Ilya, Nikita Mkrtchyan, and Oleg Leshukov. 2016. “Interregional Migration of Youths in Russia: A Comprehensive Analysis of Demographic Statistics”. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, no. 3 (September), 169-203. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2016-3-169-203.