PolivanovaK. N.; BochaverA. A. Childhood: The Paradoxes of Autonomy. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, n. 1, 4 Apr. 2024.