DobryakovaM. S.; YurchenkoO. V. Student Motivation: Barriers and Incentives for Agency. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, n. 1, 4 Apr. 2024.