PolivanovaK.; SazonovaE.; ShakarovaM. What Imply Modern Kids’ Reading Habits and Games. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, n. 4, p. 283-299, 15 Feb. 2014.