PolivanovaK. N., & BochaverA. A. (2024). Childhood: The Paradoxes of Autonomy. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (1). https://doi.org/10.17323/vo-2024-17304