DobryakovaM. S., & YurchenkoO. V. (2024). Student Motivation: Barriers and Incentives for Agency. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (1). https://doi.org/10.17323/vo-2024-17074