DrugovaE., ZhuravlevaI., ZakharovaU., SotnikovaV., & YakovlevaK. (2022). Artificial Intelligence for Learning Analytics and Instructional Design Steps: An Overview of Solutions. Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow, (4), 107-153. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-4-107-153